LEVERING:
Hvor ikke andet er aftalt, sker levering ab lager. Al forsendelse sker for købers regning og risiko. For forsinkelser, beskadigelse, bortkomst eller andre uregelmæssigheder under transport påtages intet ansvar.

PRISER:
De angivne priser er ren netto. Priserne er baseret på gældende dagspriser ved ordrebekræftelsen samt de på dette tidspunkt gældende valutakurser, told- og afgiftssatser. Der forbeholdes ret til at regulere priserne, såfremt der inden leveringen indtræffer ændringer i vort beregningsgrundlag. Debiteret emballage krediteres til fuld pris ved omgående returnering i uskadt stand.

BETALING:
Fakturabeløbet forfalder til betaling med sidste rettidige indbetalingsdato den 10. i følgende måned hvis andet ikke er aftalt. Er betalingen ikke rettidigt indgået, beregnes rente fra forfaldsdagen efter vor aktuelle rentesats. Indbetalinger afskrives fortrinsvis på rentetilgodehavende, hvorefter restbeløbet fradrages øvrigt tilgodehavende. Fradrag vedrørende evt. ikke accepterede modkrav anerkendes ikke.

TILBUD:
Når intet andet er anført, er tilbud uforbindende med hensyn til priser og leveringstider og med forbehold for mellemsalg, fejl og forglemmelser.

EJENDOMSRET:
Der forbeholdes i videst muligt omfang i henhold til lovhjemmel ejendomsret til leverede varer, indtil hele købesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger er betalt.

ORDRER:
Ordrer til senere levering modtages kun med sædvanligt forbehold over for krig, strejke, lockout, driftsforstyrrelser eller anden force majeure, som ligger uden for vor kontrol. Opgivne leveringstider søges så vidt muligt overholdt, men er uforbindende. Ordrer til senere levering kan ikke annulleres: ændringer i leveringstid, priser eller lignende influerer ikke herpå.

FUNKTIONSGARANTI OG REKLAMATIONSRET:
På leverede autoreservedele og ombytningsmotorer ydes en funktionsgaranti på 2 år. Dette indebærer at såfremt der konstateres funktionssvigt, og dette kan henføres til fejl i den leverede enhed, leverer Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN en erstatningsenhed uden beregning.

Funktionssvigt som følge af normal slidtage, forkert montering eller forkerte driftsbetingelser, er ikke omfattet af funktionsgarantien.

I tilfælde hvor der opstår krav i henhold til ovenstående funktionsgaranti og reklamationsret skal dette meddeles straks til Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN og der rekvireres og udfyldes reklamationsrapport.

Krav modtages kun gennem den til hvem leverancen er faktureret og således ikke gennem 3. mand.

Der ydes ikke godtgørelse for indirekte tab herunder afsavn, driftstab, geografisk betingede ekstraudgifter eller anden indirekte tab.

Godtgørelse af arbejdsløn i forbindelse med udskiftning af autoreservedele og ombytningsmotorer sker i henhold til branchekutyme og der ydes alene dækning for direkte omkostninger til kostpriser.

PRODUKTANSVAR:
For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser hæftes i det omfang, ansvar kan pålægges Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN. for skade på fast ejendom eller løsøre påtages intet ansvar, så længe leverancen er i købers besiddelse. Der påtages i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. I det omfang der måtte blive pålagt produktansvar udover ovenstående afgrænsninger, er køber forpligtet til at inddække dette. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne jfr. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom, samt lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet.

RETURNERING:
Returnering af varer kan kun ske franko efter forudgående aftale. Det forudsætter, at varen er faktureret inden for 1 måned og originalemballagen er ubeskadiget og ubrudt. Der beregnes et håndteringsgebyr på 25 %.

ÆNDRING AF SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER:
Der forbeholdes ret til uden nærmere advis at foretage ændringer af ovenstående salgs og leveringsbetingelser. Ændringerne vil være gældende for ordrer modtaget efter ændringstidspunktet.